ประวัติและความเป็นมาของอำเภอห้องสมุดประชาชนอำเภอปาย

ตามที่กรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีนโยบายที่จะจัดสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอ  ในปีงบประมาณ ๒๕๓๗  เป็นจำนวน ๑๔๐ แห่ง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขอความอนุเคราะห์  ใช้ที่ดินของโรงเรียนปายวิทยาคาร จำนวน ๒๐ ตารางวา  เพื่อจัดสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอปาย  ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗  จึงจัดสร้างห้องสมุดขึ้น  โดยมีเขตติดต่อดังนี้

    ทิศเหนือ          ติดกับโรงเรียนปายวิทยาคาร 

    ทิศใต้             ติดกับโรงเรียนปายวิทยาคาร

    ทิศตะวันออก    ติดกับถนนราษฎร์ดำรง ซอย ๑ ตรงข้ามกับน้ำดื่มชุมชนเทศบาลปาย

    ทิศตะวันตก      ติดกับโรงเรียนปายวิทยาคาร

ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ ระดับพื้นที่ทั้งหมดมี ความสูง-ต่ำต่างกันไม่เกิน ๐.๒๐ เมตร  พื้นเป็นดินปนทราย ระดับพื้นที่ +๐.๑๕  เทียบกับพื้นที่ถนนลาดยางภายในโรงเรียน โดยมีพื้นที่การใช้สอยจริง ๙๘.๘ ตารางวา 

          ห้องสมุดประชาชนอำเภอปาย  ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนปายวิทยาคาร มาเป็นเวลา ๑๑ ปี  ก่อนย้ายไปรวมกับอาคารศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปาย หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และได้ย้ายกลับมายังที่เดิมอีกครั้งใน พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน  โดยได้ทำการทุบผนังห้องสมุดด้านที่อยู่ติดกับกำแพงโรงเรียนและได้ทำการทุบกำแพงโรงเรียนเพื่อใช้เปิดเป็นประตูเข้าออกห้องสมุดฯ อีกด้วย

สถานที่ตั้ง

ชื่อสถานที่ : ห้องสมุดประชาชนอำเภอปาย

ตั้งอยู่ที่ : 114/4 หมู่ 4, ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, 58130 เบอร์โทรศัพท์ : 053 617 239