วิสัยทัศน์

“ประชาชนอำเภอปายได้รับโอกาสและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตได้ เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องตามหลัก ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะในศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ

1.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายสู่มาตรฐานสากล

2.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการงานและทรัพยากรร่วมกันกับทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
1. ประชาชนอำเภอปายได้รับการเรียนรู้ทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและเสมอภาคอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายสู่ มาตรฐานสากล
2. มีกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น
3. มีระบบบริหารจัดการงานและทรัพยากรในการจัดการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของทุกภาคส่วน