ห้องสมุดเคลื่อนที่ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ห้องสมุดประชาชนได้จัดกิจกรรมเคลื่อนที่ ณ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลปาย มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมประดิษฐ์ต้นคริสตมาสจากกระดาษสี ซึ่งตรงกับวันคริสมาส วัตถุประสงค์กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกสมาธิให้กับเด็กประถมวัย

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน