พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปาย จัดกิจกรรมไหว้ครูและการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีนายสุรินทร์ คงเสถียรภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปายเป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมดังนี้

1.พิธีไหว้ครูและการเจิมหนังสือจากประธานในพิธี

2.พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบหลักสูตร

3.พิธีมอบเกียรติบัตรผู้มีผลการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปี 2566 ระดับดีเยี่ยม

  1. การปฐมนิเทศแลัแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551